1ـ گزارش آماري انجام مأموريت «پرداخت نظریۀ دین‌شناختی اندیشۀ پیشرفت (رشد ـ توسعه)»

1ـ گزارش آماري انجام مأموريت «پرداخت نظریۀ دین‌شناختی اندیشۀ پیشرفت (رشد ـ توسعه)، و بر بنیان آن، پردازش نظریة دولت دینی (با کانونیت فلسفۀ هنجارین تعلیم و تربیت)، و در راستای آن پرداخت اندیشة مبنای ترقی (حکمت جامع)، به‌مثابة بنیان معرفت‌شناختی بازسامانی معارف درون‌دینی در برآورد مقایسه‌ای با دیگر عرصه‌های اندیشة بشری»

 

1-1- طرح‌هاي پژوهشي برون‌سازمانی

1ـ طرح مركز هم‌انديشي توسعة استان

2ـ انديشة ترقي، دانش تمدني، گفتمان هنر

3ـ بنيان ايدة انديشة تمدني، انديشة ترقي

4ـ هستي‌شناسي تحول خلاق

5ـ گفتمان دين‌شناختي انسان‌شناسي در فرايند رشد

6ـ بسوی یک نظریه دین شناختی عمران و تحقیق و توسعه، (کتاب سوم)

7ـ هستي‌شناسي تحول خلاق

8ـ گفتمان دين‌شناختي انسان‌شناسي تغيير اجتماعي

9ـ گفتمان دين‌شناختي انسان‌شناسي در فرايند رشد

10ـ طرح پژوهشي نظرية تحول خلاق (Evolution) در عرصة ميان‌رشته‌اي علوم زيستي تا علوم انساني

11ـ طرح‌نامة پروژة روش‌شناسي پژوهش تفسيري انديشة دين‌شناختي رشد

12ـ نظام برنامة کارگروه «مطالعات مبنا و پژوهش‌های نظری قرآنی»

13ـ طرح پيش‌نويس تدوين كتاب «فهم راهبر تغيير»

14ـ انديشه و الگوي پيشرفت اسلامي: نظرية دين‌شناختي تحقيق و توسعه (نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

 

1-2- طرح‌هاي پژوهشي درون سازمانی

1ـ تفقه در دين (اعتبار طرح معادل)

2ـ انديشة ترقي (نگارش اول)

3ـ رشد در قرآن كريم

4ـ اندیشه و منش احیاگری امام خمینی متأثر از آموزه های عاشورا در سیر تحول گفتمان ترقی در ایران معاصر

5ـ با فاطمه زهرا علیهاالسلام تجربه دینی و بر مدار آن الگوی علم الاجتماعی مدیریت فرایند تغییر

6ـ با عاشورا(اندیشه اصلاحی و بر پایه آن تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی)

7ـ طرح پژوهشي كتاب: «فهم راهبر تغيير»

8ـ فهم راهبر تاريخ تا رشد ديدگاه مجموعه‌نگرانه در شناخت و تحقق دين «تفقه در دين» (اعتبار طرح معادل)

9ـ گفتمان دين‌شناختي انساني‌شناختي روانشناختي

10ـ انديشة ترقي   (نگارش اول)

11ـ به سوي نظريه‌اي دربارة انديشه فقه جامع اجتهادي به مثابه بنيان انديشه دولت ديني

12ـ فهم راهبر تاريخ تا رشد ديدگاه مجموعه‌نگرانه در شناخت و تحقق دين «تفقه در دين»

 

1-3- انتشارات سازمان (بسته‌هاي نرم‌افزاري)

1ـ انديشة ترقي، ‌دانش تمدني گفتمان هنر

2ـ مباني انسان‌شناسي هنر در نظرية هنر معيار

 

1-4- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه كارگاه

1ـ كارگاه روش تحقيق 1؛ مديريت موفقيت كارشناسي ارشد

2ـ كارگاه روش تحقيق 2 ؛ نحوة تدوين پروپوزال پژوهشي

3ـ كارگاه روش تحقيق؛ اصول روش تحقيق

4ـ كارگاه روش تحقيق3؛ نحوة تدوين پروپوزال پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

5ـ كارگاه روش تحقيق4 ؛ پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

6ـ كارگاه روش تحقيق 5؛ بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

7ـ كارگاه روش تحقيق 6؛  بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

8ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي 1؛ گسست ايران مدرن ـ ايران سنتي

9ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي 2؛ گسست ايران مدرن ـ ايران سنتي

10ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي 3؛ گسست ايران مدرن ـ ايران سنتي

11ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي 4 ؛ تغییرات اجتماعی در ایران

12ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي 5؛ جامعه‌شناسی نسبی در ایران

13ـ كارگاه فكر ديني، انديشة ترقي6 ؛  مدرنیتة ایرانی

14ـ شركت در كارگاه روش تحقيق

 

1-5- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ انديشة تحول خلاق در مفصل نسبت نظر و عمل در پاسخ تحقيق و توسعه‌اي حكمت‌بنيان چالش‌هاي جهان معاصر

2ـ تحول خلاق در مرز ميان‌دانشي زيست‌شناسي، روانشناسي و علوم اجتماعي

3ـ مباني معرفت‌شناختي دولت ديني

4ـ تفقه در دين

1-6- مقالات منتشر شده در مجلات ( علمي-  پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا فصل اول: (روانشناسي كمال از منظر عاشورا)

2ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا (فصل دوم: گفتمان معني‌داري زندگي)

3ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا (فصل سوم: آموزه‌هاي روانشناختي عاشورا در  نظام آموزش عالي)

4ـ نظرية هستي‌شناسي تحول خلاق

5ـ Inter religion and Inter civilization theory of research and development discourse

6ـ از جنبش معرفت‌شناختي تا ايدة مهندسي فكر ديني

 

1-7- انتشارات دانشگاه و ساير سازمان‌ها (كتب؛ تاليف و... و ترجمه )

1ـ انسان‌شناسي اجتماعي

2ـ ايدة مبنا در نظرية دين‌شناختي

3ـ انديشة ترقي، گفتمان هنر، تاريخ هنر

4ـ فهم راهبر تغيير(چاپ محدود)

5ـ كتاب دوم:  از مباني انديشه‌‌اي تا كاركرد تحقيق و توسعه‌اي (چاپ محدود)

6ـ انديشة تحول خلاق در گفتمان ميان‌رشته‌اي زيست‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌‌شناسي كتاب اول: حيات، سطوح و عرصه‌هاي تغيير(چاپ محدود)

7ـ كتاب دوم: از قرائت آغازين نظرية برآمدگي زيستي تا انديشة مبناي ترقي(چاپ محدود)

8ـ كتاب سوم: گذار گفتماني به انديشه درونزاي تحول خلاق(چاپ محدود)

9ـ كتاب الگوي جامع و نقشه راه تحول

 

2ـ گزارش آماري انجام مأموريت «گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی»

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده‌شدة رسالت و مأموريت « گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی» به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي: 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.