3ـ گزارش آماري انجام مأموريت پرداخت بنیان حِکمی گفتمان مدیریت راهبردي و دولت دینی

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده ‌شدة رسالت و مأموريت « پرداخت بنیان حِکمی گفتمان مدیریت راهبردي و دولت دینی » به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

3-1- طرح‌هاي پژوهشي برون‌سازمانی

1ـ طرح مديريت خود (نگارش دوم)

2ـ اصول مديريت موفقيت   (نگارش دوم)

3ـ اصول مديريت موفق (روش تحقيق)

4ـ انديشة سياسي اسلام، اصول مديريت استراتژيك

5ـ اصول مديريت موفقيت (نگارش دوم)

6ـ اصول روش مدیریت موفقیت کارشناسی ارشد

7ـ بازخواني نيازها و پاسخ‌هاي راهبردي آزموده شده در تجربة انقلاب اسلامی

8ـ نظرية دين‌شناختي مديريت استراتژيك

3-2- طرح‌هاي پژوهشي درون‌سازمانی

1ـ تفقه در دين (اعتبار طرح معادل)

2ـ تدبیر دانایی مدار بر بنیاد راهبرد اجماع

3ـ چرا تشیع چرا این انتخاب

4ـ انديشة دولت ديني، بازخواني نظرية ولايت فقيه(اعتبار طرح معادل)

5ـ تفقه در دين

6ـ بازخواني نيازها و پاسخ‌هاي راهبردي آزموده شده در تجربة انقلاب اسلامي

7ـ انديشة دولت ديني، بازخواني نظرية ولايت فقيه

 3-3- مقالات منتشر شده در مجلات ( علمي-  پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل اول: الگوي مديريت علم‌الاجتماعي)

2ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل دوم: نظرية دولت)

3ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل سوم: آموزه‌هاي علم‌الاجتماعي عاشورا در نظام آموزش عالي)

4ـ نظریة ختم نبوت

 3-4- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ انديشه دولت توسعة تفقه‌دردين‌محور (نگارش تازه‌اي از انديشة ولايت فقيه)

 3ـ5- انتشارات دانشگاه و ساير سازمان‌ها (كتب تاليف و... و ترجمه )

1ـ انديشة فقه جامع اجتهادي به مثابه بنيان انديشة دولت ديني. كتاب اول: گذار به انديشة مبناي اجتهادي فقه جامع
(چاپ محدود)

  3ـ6ـ ابتکارات

1ـ تفقه در دين

2ـ نظرية موقعيت در آموزه‌هاي ديني

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.