4- گزارش آماري انجام مأموريت رویکرد به بازپردازی بنیان معرفت‌شناختی الگوی ایرانی ـ اسلامی رشد ـ توسعه

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده‌شدة رسالت و مأموريت « رویکرد به بازپردازی بنیان معرفت‌شناختی الگوی ایرانی ـ اسلامی رشد ـ توسعه» به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

 4-1- طرح‌هاي پژوهشي برون سازمانی

1ـ هويت ايراني، ادب پارسي (نگارش اول)

 4-2- طرح‌هاي پژوهشي درون سازمانی

1ـ گروه‌پروژه‌هاي فرايند مستمر طراحي و پرداخت و بازخواني الگوي توسعه‌اي ـ تمدني نظام جمهوري اسلامي

2ـ از خود آگاهی مجموعه منظوم نگاشته و برگزیده(شب قدر)

 4-3- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ از آرمان‌شهر فلسفي تا آرمان‌شهر توسعه‌اي

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.