5ـ گزارش آماري انجام مأموريت گذار از گفتمان مبناي فكر ترقي تا گفتمان ملی تحقیق و توسعة دین‌شناختی تا دکترین تحقیق و توسعة ملی نظام جمهوری اسلامی به‌مثابۀ مستند چشم‌انداز توسعه

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده ‌شدة رسالت و مأموريت « گذار از گفتمان مبناي فكر ترقي تا گفتمان ملی تحقیق و توسعة دین‌شناختی تا دکترین تحقیق و توسعة ملی نظام جمهوری اسلامی به‌مثابۀ مستند چشم‌انداز توسعه»، به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

 5-1- طرح‌هاي پژوهشي برون‌سازمانی

1ـ طرح مهندسي تحقيق و توسعة فرهنگي

2ـ ايدة بنيادين تدبير فرهنگ

3ـ پيشنهاد ايدة مبناي تدبير فرهنگ (نگارش دوم)

4ـ تحلیلی کوتاه از ساختار درونی الگوی مطالعاتی فرهنگ توسعه و تحقیق و توسعه فرهنگی

5ـ تحلیلی کوتاه از: مبانی و اصول نظری ـ دین شناختی تحلیل و برنامه ریزی جنسیتی توسعه

6ـ گروه‌پروژه‌هاي فرايند مستمر طراحي و پرداخت و بازخواني الگوي توسعه‌اي ـ تمدني نظام جمهوري اسلامي

7ـ ايدة بنيادي تدبير فرهنگ

8ـ مطالعات توسعه‌اي نظام مديريت (نظام ارتقاي منابع انساني)

9ـ مديريت مهندسي هنر در عرصة فرايندهاي توسعه‌اي

10ـ مهندسي تحقيق و توسعة فرهنگي (نگارش دوم)

11ـ طرح قطب علمي فرهنگ و هنر

12ـ مطالعات توسعه‌اي حوزة فرهنگ

13ـ پيشنهاد نظام برنامه فرهنگي و بازخورندهاي مربوط

14ـ نظريه‌ها و نوآوري‌ها مبنا در عرصة دانش تمدني در منظر فناوري جامع تحقيق و توسعه ملي

 5-2- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ انديشة فقه جامع در گذار راهبردي به دكترين تحقيق و توسعة ملي

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.