7ـ رویکرد به بازخوانی نقشۀ جامع توسعه‌ای اندیشه و دانش دینی و در کانون آن، نقشۀ جامع اندیشه و دانش قرآنی

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و  به سامان برده‌شدة رسالت و مأموريت با موضوع « رویکرد به بازخوانی نقشۀ جامع توسعه‌ای اندیشه و دانش دینی و در کانون آن، نقشۀ جامع اندیشه و دانش قرآنی »به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

7-1- طرح‌هاي پژوهشي برون‌سازمانی

1ـ مهندسي فكر ديني

2ـ مهندسي فكر ديني ـ مهندسي فرهنگي

3ـ مهندسي فكر ديني

4ـ مهندسي فكر ديني(نگارش دوم)

5ـ مهندسی فكر ديني

6ـ طرح الگوي روش‌شناختي توسعة درونزاي علوم ديني در تكاپوي نگاشت دانشي نقشه راه دانش ديني (اعتبار طرح معادل)

7ـ طرح علمي چيستي و مؤلفه‌هاي نقشه جامع راه توليد دانش ديني(اعتبار طرح معادل)

8ـ نگاشت نهادي نقشه جامع انديشه قرآن (سند راهبردي نهاد ملي انديشه و دانش قرآني)

 7-2- طرح‌هاي پژوهشي درون‌سازمانی

1ـ تفقه در دين (اعتبار طرح معادل)

2ـ بازخواني نيازها و پاسخ‌هاي راهبردي آزموده شده در تجربة انقلاب اسلامي (اعتبار طرح معادل)

3ـ روش‌شناسي دين‌پژوهي (اعتبار طرح معادل)

4ـ ساختار و فرايند دروني فكر اجتماعي در حوزة انديشة ديني

7ـ3ـ مقالات منتشر شده در مجلات ( علمي - پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ بازخواني فكر ديني در نظام آموزش عالي هنر

7-4- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه كارگاه

1ـ كارگاه روش تحقيق3  نحوة تدوين پروپوزال پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

2ـ كارگاه روش تحقيق4 پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

3ـ كارگاه روش تحقيق5 بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

4ـ كارگاه روش تحقيق6 بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

 7-5- انتشارات دانشگاه و ساير سازمان‌ها (كتب تاليف و... و ترجمه )

1ـ توسعه  چیستی و مولفه های نقشه راه دانش دینی. کتاب اول نقشه راه دانش دینی و نگاشت ادراکی آن(چاپ محدود)

 7ـ6ـ ابتکارات

1ـ نقشه جامع توسعه‌اي دانش ديني

2ـ نقشه جامع انديشه و دانش قرآنی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.