9ـ اهتمام به پژوهش سامانه‌ای آموزه‌های دین با رویکرد پردازش اندیشه رشد ـ توسعه، با تأکید بر سه گرایش پژوهش‌های تفسیری ترتیبی، تنزیلی و موضوعی قرآن کریم و سنت اهل‌البیت

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده شدة رسالت و مأموريت« اهتمام به پژوهش سامانه‌ای آموزه‌های دین با رویکرد پردازش اندیشه رشد ـ توسعه، با تأکید بر سه گرایش پژوهش‌های تفسیری ترتیبی، تنزیلی و موضوعی قرآن کریم و سنت اهل‌البیت»، به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

9-1- طرح‌هاي پژوهشي برون­سازمانی

1ـ تفسير ميان‌ميدان روش زندگي جاري در متن واقعيت، مكتب حسيني در تفسير روش زندگي

2ـ فراانگيزش در جريان هنر (نگارش اول): بلوغ هنر در نیایش

3ـ مطالعات نشست‌هاي با قرآن

4ـ پروژة تفسير سورة عصر

5ـ پروژة تفسير سورة حمد

6ـ روش‌شناسي پژوهش تفسيري

9-2- طرح‌هاي پژوهشي درون­سازمانی

1ـ مطالعات تفسيري: گفتار در بينش

2ـ مطالعات تفسيري: گفتار در اصول

3ـ مطالعات تفسيري: گفتار در گفتگوي بين‌الادياني تمدني و با انواع تجارب تاريخي

4ـ مطالعات تفسيري: گفتار در مديريت عينيت

5ـ مطالعات تفسيري: گفتار در مديريت آينده

6ـ مطالعات تفسيري: بلوغ عارفانة وجود

7ـ مطالعات تفسيري: گفتار انذار خلايق

8ـ مطالعات تفسيري: گفتار در توصيف انسان كامل ـ محمدي علومي

9ـ مطالعات تفسيري: گفتار در و من به خويش بخشيده مي‌شود و اينك آن شاهد سيمرغ براي سيمرغ‌ خودي بخششي به من

10ـ مطالعات تفسير گفتار در: و اعتصام خودي

11ـ شرح دعاي كميل

12ـ بينايي و ديدار سرشار با زيارت عاشورا

13ـ تفسير هدي

14ـ خداوندگاري زمان آفريدگاري لحظه‌ها مروري بر دعا

15ـ روش‌شناسي دين‌پژوهي

16ـ رشد در قرآن كريم

17ـ فاطمه زهراƒ، بانوي صبح

18ـ فاطمه زهراƒ، بانوي صبح (نگارش سوم)

19ـ تفسير هدي

20ـ تفسير رشد قرآن9

21ـ رشد در قرآن كريم

22ـ الگوی رشد(تفسیر سیستمی ـ موضوعی قران کریم)تفسیر موضوعی

23ـ تفسیر راه یا پله پله تا اوج زندگی ناب(در آستانه تفسیر نیایش)

24ـ پايي براي بالاترين فرازها، ديدار همراه: شرحي بر زيارت آل‌ياسين

25ـ حقيقت فراانگيزش رشد شرح دعای سحر درس گفتاری در باب زیبایی و زیباشناسی

26ـ رمضان از منظر جستجویی و تأملی

27ـ راهبري داشته‌ها شرح دعای افتتاح(از مجموعه نیایشها، 4 با منا جات شعبانیه)

28ـ سیر و سلوک انسانی با دعا

29ـ شرح دعاي توسل

30ـ فاطمه زهرا، الگوی جاودان انسان آرمانی

31ـ گام‌هاي سلوك: شرحي بر مناجات خمسه عشر(مناجات التائبین)

32ـ مكتب فاطمي در تفسير روش زندگي، تفسير ميان‌ميدان روش زندگي، جاري در متن واقعيت با فاطمه زهرا در چهار فصل

33ـ مطالعات تفسيري: گفتار در بينش، جهت و خواهاني‌ جامع(نگارش اول)

34ـ مطالعات تفسيري:گفتار در بينش به الگوي زندگي مثبت(نگارش اول)

35ـ مطالعات تفسيري: گفتار در اصول راهبري به رشد(نگارش اول)

36ـ مطالعات تفسيري:گفتار در گفتگوي بين‌الادياني تمدني با انواع تجارب تاريخي(نگارش اول)

37ـ مطالعات تفسيري: گفتار در مديريت عينيت(نگارش اول)

38ـ مطالعات تفسيري: گفتار در مديريت آينده(نگارش اول)

39ـمطالعات تفسيري: گفتار بلوغ عارفانة وجود(نگارش اول)

40ـ مطالعات تفسيري: گفتار در انذار خلايق(نگارش اول)

41ـ مطالعات تفسيري: گفتار در توصيف انسان كامل محمدي ـ علوي(نگارش اول)

42ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در روش برگزیدۀ تفسیر (نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

43ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در اصول راهبري به رشد(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

44ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در بينش به الگوي زندگي مثبت(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

45ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در گفتگوي بين‌الادياني تمدني با انواع تجارب تاريخي(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

46ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در مديريت عينيت(نگارش اول)(اعتبار طرح معادل)

47ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در مديريت آينده(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

48ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در بلوغ عارفانة وجود(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

49ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در انذار خلايق(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

50ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در توصيف انسان كامل محمدي ـ علوي(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

51ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در ماهيت رستاخيز، چيستي ادامة ما(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

52ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در جاري قيامت در متن عينيت حيات(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

53ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در برآمدن شهودي سيمرغ خودي، انسان در ميان‌بودگي سيمرغ خودي(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

54ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در بخشش شاهد سيمرغي به خويش(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

55ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در خودي خويش(نگارش دوم)(اعتبار طرح معادل)

56ـ همة زندگي؛ شرح دعاي ابوحمزه

57ـ بينايي و ديدار سرشار با زيارت عاشورا

58ـ شرح دعاي كميل(اعتبار طرح معادل)

59ـ «خودبودگي و زمان» خداوندگاري زمان، آفريدگاري لحظه‌ها «روح لحظه، روح مديريت زمان»(اعتبار طرح معادل)

60ـ خداوندگاري زمان آفريدگاري لحظه‌ها مروري بر دعا(نگارش اول)

61ـ مطالعات تفسيري: گفتار در بينش

62ـ مطالعات تفسيري: گفتار در اصول

63ـ مطالعات تفسيري: گفتار در گفتگوي بين‌الادياني تمدني و با انواع تجارب تاريخي

64ـ الگوي درونزاي رشد (الگوي انبيايي حكمت ـ عدالت‌بنياد مديريت رشد) با سورة حديد(نگارش اول)

65ـ راهبري تغيير تا رشد چشم‌انداز به  انديشه قرآني ترقي (رشد ـ توسعه): رويكرد و فراانگيزش رشد با سورة حمد(نگارش سوم)

66ـ دعاي عرفه امام حسين(ع): لب دانايي: بنيان علم‌آگاهي و معرفت‌شناختي حيات (نگارش دوم) 

67ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در خودي خويش(نگارش دوم)

68ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در بخشش شاهد سيمرغي به خويش(نگارش دوم)

69ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در برآمدن شهودي سيمرغ خودي، انسان در ميان‌بودگي سيمرغ خودي(نگارش دوم)

70ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در جاري قيامت در متن عينيت حيات(نگارش دوم)

71ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در ماهيت رستاخيز، چيستي ادامة ما(نگارش دوم)

72ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در توصيف انسان كامل محمدي ـ علوي(نگارش دوم)

73ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در بلوغ عارفانة وجود(نگارش دوم)

74ـ مطالعات تفسيري: راهبري تغيير تا رشد: گفتار در مديريت آينده(نگارش دوم)

9-3- مقالات منتشر شده در مجلات (علمي- پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا فصل اول: (روانشناسي كمال از منظر عاشورا)

2ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا (فصل دوم: گفتمان معني‌داري زندگي)

3ـ نظرية روانشناختي رشد از منظر عاشورا (فصل سوم: آموزه‌هاي روانشناختي عاشورا در  نظام آموزش عالي)

4ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل اول: الگوي مديريت علم‌الاجتماعي)

5ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل دوم: نظرية دولت)

6ـ گفتمان مديريت اجتماعي از منظر عاشورا (فصل سوم: آموزه‌هاي علم‌الاجتماعي عاشورا در نظام آموزش عالي)

7ـ نظرية هنر معيار از منظر عاشورا يا گفتمان علوي هنر (فصل اول: نظرية هنر معيار با عاشورا ـ كربلا)

8ـ نظرية هنر معيار از منظر عاشورا يا گفتمان علوي هنر (فصل دوم: هنر معيار ـ  هنر بالغ: با نيايش)

9ـ نظرية هنر معيار از منظر عاشورا يا گفتمان علوي هنر (فصل سوم: آموزه‌هاي عاشورا  در  نظام آموزش عالي هنر)

9-4- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و  بين‌المللي)

1ـ با مناجات روزانه حضرت زهراƒ گذاري روش‌شناختي به پردازش اصول مديريت موقعيت در روانشناسي معني‌داري

9ـ5- انتشارات دانشگاه و ساير سازمان‌ها (كتب تاليف و... و ترجمه )

1ـ مجموعه مقالات با عاشورا

2ـ خودبودگي و زمان در شرح (مناجات روزانه حضرت زهرا(س)(چاپ محدود)

3ـ كتاب آشكارگي اخلاق در شرح دعاي مكارم‌الاخلاق(چاپ محدود)

4ـ كتاب اصول روش‌شناسي خاص در روش پژوهش تفسير

5ـ اصول عام روش راهنماي پژوهش تفسيري

6ـ كتاب مباني فلسفه ديني و مباني معرفت‌شناسي روش پژوهش تفسيری

9-6- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه همايش و سمينار

1ـ شركت در گردهمايي تفسير قرآن كريم 1: نياز به هدايت

2ـ شركت­در گردهمايي تفسيرقرآن كريم 2: پاسخ به دغدغه‌هاي رشد: سطح انديشه­اي

3ـ شركت­در گردهمايي تفسيرقرآن كريم 2: پاسخ به دغدغه‌هاي رشد: سطح انديشه­اي

4ـ شركت­در گردهمايي تفسيرقرآن كريم 4: شرح نزول و نظام ترتيبي قرآن

5ـ شركت­در گردهمايي تفسيرقرآن كريم 5: فكر ترقي پژوهش و توسعه

9-7- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه كارگاه

1ـ كارگاه روش تحقيق3 ؛ نحوة تدوين پروپوزال پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

2ـ كارگاه روش تحقيق4؛ پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

3ـ كارگاه روش تحقيق5؛  بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

4ـ كارگاه روش تحقيق6؛  بررسی پروپوزال‌هاي پيشنهادي دانشجويان

 

9ـ7ـ ابتکارات

1ـ روش‌شناسي پژوهش تفسيري

2ـ پژوهش فرايندي ـ ترتيبي تفسير

3ـ پژوهش فرايندي ـ تنزيلي تفسيری

4ـ پژوهش سيستمي ـ موضوعي تفسير

5ـ روش‌شناسي پژوهش تفسيري

6ـ با عاشورا

7ـ با عاشوراي 2

8ـ با قرآن 1

9ـ با قرآن 2     

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.