10ـ اهتمام به بازخوانی نظام ملی آموزش (رشته‌ها و دروس) و نظام تحقیقات راهبردی بر بنیان مبانی معرفت‌شناختی اندیشۀ رشد ـ توسعه

اهتمام به بازخوانی نظام ملی آموزش (رشته‌ها و دروس) و نظام تحقیقات راهبردی بر بنیان مبانی معرفت‌شناختی اندیشۀ رشد ـ توسعه، در دادوستد اندیشه‌ای با سامانۀ معارف بیرون‌دینی به مدد کوشایی در جریان‌بخشی نظام‌وارة اندیشة قرآنی در نظام علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد بسط سامانة مستند دانشي نظام مزبور در نظام جامع رشته‌ها و دروس علوم انسانی و دیگر علوم وابسته

فعاليت‌هاي پژوهشي مصوب، در دست اجرا و به سامان برده شدة رسالت و مأموريت «اهتمام به بازخوانی نظام ملی آموزش (رشته‌ها و دروس) و نظام تحقیقات راهبردی بر بنیان مبانی معرفت‌شناختی اندیشۀ رشد ـ توسعه، در دادوستد اندیشه‌ای با سامانۀ معارف بیرون‌دینی به مدد کوشایی در جریان‌بخشی نظام‌وارة اندیشة قرآنی در نظام علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد بسط سامانة مستند دانشي نظام مزبور در نظام جامع رشته‌ها و دروس علوم انسانی و دیگر علوم وابسته » به تفكيك شاخص‌هاي پژوهشي:

10-1- طرح‌هاي پژوهشي برون‌سازمانی

1ـ علم و دين: پروژة مباني نظري ـ بينشي و ارزشي دكترين توليد دانش يا نظام تحقيق و توسعة علم

2ـ  طرح پژوهشي نقشه جامع با الگوي راهبردي توسعة علوم انساني با تأكيد بر حوزة انديشة هنر

3ـ  نظام دروس در رشتة هنرهاي اسلامي (نگارش دوم(

4ـمطالعه ميان‌رشته‌اي علوم انساني

5ـ پرديس فرهنگ و توسعه (طراحي رشته)

6ـ بحث گرايش روانشناسي علوم تربيتي و مشاوره (نگارش دوم)

7ـ پروژه‌هاي بسته‌هاي نرم‌افزاري دروس نه‌گانه دانشكده هنر و اديان و تمدن‌ها

8ـ روش‌هاي آموزش هنر، نظام آموزش هنر

9ـ انديشة ديني، گفتمان هنر، نهاد توليد دانش (نگارش دوم)

10ـ تحليل و تأمل در عناوين و سرفصل‌هاي كارشناسي ارشد روانشناسي با رويكرد اسلامي

11ـ بازخواني نظام آموزش و پژوهش انديشة ديني در آموزش عالي هنر

12ـ مديريت دانش در عرصة پژوهش هنر

13ـ روش‌شناسي پژوهش هنر (1)

14ـ روانشناسي هنر (نگارش اول)

15ـ نظرية خانواده: روانشناسي و جامعه‌شناسي خانواده

16ـ روش‌هاي آموزش هنر، نظام آموزش هنر

17ـ طرح رشته‌هاي ميان‌رشته‌اي هنر

18ـ سند راهبردي حوزة علم، فناوري و نظام آموزش عالي هنر

19ـ دانشكدة هنر اديان (ايدة مبنا، نظام دروس، نطام برنامه) (نگارش اول)

20ـ طرح دروس معارف اسلامی

21ـ فناوري مديريت دانش(KMT ) در نظام مديريت اطلاعات (نگارش اول)

22ـ بازخواني نظام آموزش و پژوهش انديشة ديني در آموزش عالي هنر

23ـ بازخواني نظام برنامه‌ريزي در دانشگاه

24ـ بازخواني ايده پژوهش هنر(اعتبار طرح معادل)

25ـ بازخواني دروس معارف اسلامي دانشگاه هنر به تناسب ايدة مبناي انديشة هنر

26ـ بحث گرايش روانشناسي علوم تربيتي و مشاوره

27ـ بازخواني نظام آموزش و پژوهش انديشة ديني در آموزش عالي هنر

28ـ پيشنهاد ايدة مبناي نظام آموزش هنر

29ـ پيشنهاد روش‌ها و شكل‌هاي آموزش

30ـ تحليل و تأمل در عناوين و سرفصل‌هاي كارشناسي ارشد روانشناسي با رويكرد اسلامي

31ـ جريان فكر ديني در نظام آموزش عالي علوم تربيتي و مشاوره

32ـ دانشكدة هنر اديان (نگارش دوم) (ايدة مبنا، نظام دروس، نظام برنامه)

33ـ درآمد و تحليلي بر گفتمان دين‌شناختي ايدة ميان‌رشته‌اي مديريت خود

34ـ رويكرد دين‌شناختي معرفت در نظام آموزش عالي

35ـ طرح اسلامي شدن علوم دانشگاه‌ها

36ـ طرح رشته‌هاي ميان‌رشته‌اي هنر (نگارش دوم)

37ـ طرح دروس معارف اسلامي )نگارش دوم)

38ـ طرح پژوهش فراگير: آسيب‌هاي راهبردي (طرح سامان پژوهش)

39ـ فعاليت مطالعاتي براي كرسي نظريه‌پردازي هنر در شوراي انقلاب فرهنگي

40ـ مطالعات ميان‌رشته‌اي علوم انساني

41ـ مطالعات توسعه‌ای نظام آموزش (نگارش اول)

42ـ مطالعات سمينار تخصصي بازخواني نظام آموزش و پژوهش انديشة ديني در آموزش عالي هنر

43ـ مديريت دانش در عرصة پژوهش هنر

44ـ نظام مطالعاتي براي دانش‌پژوهان حوزة ديني

45ـ نظام برنامة دروس كارشناسي ارشد دانشكدة هنر اديان

46ـ نظام آموزش عالي پيشاهنگ توسعه‌ای

47ـ نظام مطالعاتي براي دانش‌پژوهان حوزة ديني

48ـ نظام دروس در رشتة هنر اسلامی

49ـ فعاليت مطالعاتي براي كرسي نظريه‌پردازي هنر در شوراي انقلاب فرهنگي

50ـ طرح اجرايي پژوهش استانداردسازي:4- تعريف پژوهش و لوازم آن براي سطح 1 تا 4

51ـ طرح اجرايي پژوهش استانداردسازي:3- طرح پايان‌نامة سطح 4‌(اجرايي و محتوايي)

52ـ روانشناسي و مشاوره رشد (نگارش سوم)(اعتبار طرح معادل)

53ـ تفقه در دين خاستگاه معرفت‌شناختي انديشة تحول علوم انساني

54ـ طرح مدل استاندارد نيازسنجي پژوهشي حوزه‌هاي علميه (مباني نظري الگوي نيازسنجي)

55ـ طراح گرايش كارشناسي ارشد (هنرهاي نمايشي آموزه‌هاي قرآني)(اعتبار طرح معادل)

56ـ طراحي كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد نقاشي مفاهيم قرآني(اعتبار طرح معادل)

57ـ طراحي كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد معارف قرآن با گرايش الهيات هنر(اعتبار طرح معادل)

58ـ طرح پژوهشي تبيين جهت توليد رشته‌هاي مختلف دانش  ديني در وضعيت موجود

59ـ روش‌شناسي جريان انديشه ديني در عرصه نظام دانش و پژوهش هنر

60ـ آسيب‌شناسي نظام ملي آموزش و پژوهش هنر به ويژه از منظر جريان انديشه ديني در عرصة آموزش و پژوهش هنر

61ـ بحث گرايش روانشناسي علوم تربيتي و مشاوره (نگارش دوم)

62ـ تفقه در دين خاستگاه معرفت‌شناختي انديشة تحول علوم انسانی

63ـ پيش‌نويس پيشنهادي دروس مشترك و گرايش‌هاي علوم قرآنی

64ـ روش‌شناسي جريان فكر ديني در عرصه نظام اندیشه و پژوهش هنر

65ـ پرديس فرهنگ و توسعه (طراحی رشته)

66ـ طراحي رشته عرفان و هنر

67ـ طر احي رشته فقه هنر

68ـ طرح پژوهشي «نقشة جامع يا سند توسعة راهبردي نظام دانشگاه جامع علوم انساني (Holistic map or strategic development file of humanistic knowledge University)

69ـ نقشۀ راه طرح تحول نظام آموزش هنر «در الگوی نقشۀ جامع علمی و نقشۀ راه دانش دینی

70ـ نظام و شرح دروس كارشناسي ارشد رشتة«انديشه قرآني هنر» و گرايش «نقاشي آموزه‌هاي قرآني»

71ـ نظام و شرح دروس كارشناسي ارشد رشتة«انديشه قرآني هنر» و گرايش «نقاشي آموزه‌هاي قرآني»

72ـ نگرة آغازين كارشناسي ارشد رشتة «هنرهاي نمايشي آموزه‌هاي قرآني» و گرايش«ادبيات نمايشي آموزه‌هاي قرآني»

73ـ مباني نظري علم فقه يا فلسفة علم فقه

74ـ تفقه در دين خاستگاه معرفت‌شناختي انديشة تحول علوم انسانی

75ـ تدوين الگوي نيازسنجي پژوهش‌هاي قرآني

76ـ تدوين الگوي نيازسنجي پژوهي دانش ديني

77ـ روش‌شناسي پژوهش تفسيري : درسنامه كارشناسي ارشد تفسیر

78ـ طرح تدوين مدل توسعه‌ علوم حوزوي(اعتبار طرح معادل)

 

10-2- طرح‌هاي پژوهشي درون‌سازمانی

1ـ نظام آموزش عالي پيشاهنگ توسعه‌اي

2ـ بازخواني انديشة ديني در نظام آموزش عالي هنر (نظام دروس دانشكدة هنر اديان و تمدن‌ها)

3ـ نظام آموزش عالي پيشاهنگ توسعه‌اي

4ـ حوزه و دانشگاه در عرصه تولید دانش در نظام فرهنگی

5ـ طرح و نظام تحقيقاتي گروه انديشه‌هاي اجتماعي

6ـ مدیریت دانش

7ـ بازخواني انديشة ديني در نظام آموزش عالي هنر(نظام دروس دانشكدة­هنراديان­وتمدن‌ها)

 

10-3- مقالات منتشر شده در مجلات (علمي - پژوهشي، علمي- ترويجي و ساير مجلات)

1ـ بازخواني فكر ديني در نظام آموزش عالي هنر

2ـ دکترین تعلیم و تربیت

3ـ بازخواني مباني نظري نظام آموزش هنر

4ـ مروري و گذري بر جهت‌گيري موجود توليد رشته‌هاي مختلف دانش ديني از منظر رويكرد تحقيق و توسعه ملي نظام جمهوري اسلامي

 

10-4- مقالات ارايه شده در همايش‌ها (دانشگاهي، ملي و بين‌المللي )

1ـ بازخواني مباني نظري نظام آموزش هنر

2ـ سياست‌ها و راهبردهاي توسعة علم

3ـ بررسي اثربخشي درمان معنوي (مذهبي) بر اختلال وسواس جبري با محتواي مذهبي و كيفيت زندگي بيماران

4ـ درمان‌شناختي و مشاورة مذهبي اختلال وسواس جبري با محتواي مذهبي

5ـ مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين

6ـ پژوهش تفسيري در بستر گذار به توليد علوم انسانی

7ـ چگونگي (مدل) توسعة علوم اسلامي و حوزوي

8ـ منشور مأموريت يك نمونة عيني در نظام توسعة‌ دانش تمدني هنر:  ايدة دانشكدة هنر اديان و تمدن‌ها

9ـ بازخواني رشتة هنر اسلامي

10ـ نظام آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالي هنر

11ـ نظام جامع پژوهش سامانة انديشه و دانش‌هاي دين‌شناختي انساني

12ـ روش‌شناسي جامع گذار به سامان دين‌شناختي علوم انساني

13ـ دو سطح عينيت و تحقق علوم انساني در عرصة دانش

14ـ تفقه در دين خاستگاه معرفت‌شناختی اندیشۀ تحول علوم انساني

15ـ خاستگاه نوين توليد دانش در عرصة علوم انساني

16ـ پژوهش تفسيري در بستر گذار به توليد علوم انسانی

17ـ با دعاي كميل رهسپار سامان‌بخشي روش‌شناختي سامانة دين‌شناختي دانش انساني با تأكيد بر روان‌شناسي شخصيت

 

10-5- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه همايش و سمينار

1ـ آسيب‌شناسي و آموزش عالي

2ـ شركت در اولين نشست علمي «اسلامي سازي دانش و معرفت» شوراي عالي انقلاب فرهنگي

3ـ سمینار تخصصي بازخواني نظام آموزش و پژوهش انديشة ديني در اموزش عالي هنر

4ـ نشست با مدرسة اسلامي هنر قم (طرح بررسي و تكميل طرح رشتة فقه هنر)

 

10-6- نشست‌هاي برگزار شده به شيوه كارگاه

1ـ كارگاه نشست ميان‌رشته‌اي  بررسي رشته‌هاي بين رشته‌اي دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه اصفهان

 
10-7- انتشارات دانشگاه و ساير سازمان‌ها (كتب تاليف و... و ترجمه )

1ـ يك رشتة مأموريت‌گرا در دانش تمدني

2ـ دانشگاه پيشاهنگ هنر

3ـ روش‌شناسي جريان فكر ديني از نظام علوم، تحقيقات و فناوري هنر(چاپ محدود)

4ـ كتاب­انديشه­دين‌شناختي علوم انسانی

 
10-8- انتشارات دانشگاه (بسته‌هاي نرم‌افزاري)

1ـ كارگاه روش تحقيق؛ پكيج آموزشي (8) دروس دانشكدة هنر اديان و تمدن‌ها

2ـ مديريت دانش در عرصة آموزش و پژوهش هنر  پكيج آموزشي (7) دروس دانشكدة هنر اديان و تمدن‌ها

 

10ـ9ـ ابتکارات

1ـ نقشه جامع طرح تحول نظام آموزش هنر

2ـ طراحي رشته‌ نقاشي آموزه‌هاي قرآني هنر

3ـ طراحي رشتة انديشه قرآني هنر

4ـ طراحي رشته فقه هنر

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.