Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 81

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 124

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 548

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 551

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 555

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/roshdcsr/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

سند راهبردی مرکز

 نظام مأموريت و چشم‌انداز مرکز

سند راهبردی نهاد ملی پژوهش پیشرفت (رشد ـ توسعه)، راهبر به نظام مأموریت مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) بوده است و به مثابۀ یک مصداق عملیاتی سند یادشده، محسوب می‌گردد.

 

1ـ نظام مأموریت برگزیده

نهاد ملی اندیشه و دانش دین­شناختی رشد ـ توسعه استراتژیک توسعه رشد)، درراستای دیدگاه مبنا، رسالت و آرمان برگزیدۀ خویش خود را در برآیند دو اصل کاربردی پردازش قرائت آغازین فهم راهبر تغییر (تفقه در دین) و نیاز سنجی پژوهشی، عهده‌دار نظام مأموریت (اصول جهت بخش یا شایدها وبایدهای بنیادین) زیر می‌بیند. خلاقیت، مساله پژوهی و نوآوری این فرایند در راستای این اصول ماموریت راهبری می­شوند.

1-  اهتمام به رویکرد معرفت‌شناختی در عرصۀ معارف درون‌دینی با محوریت اندیشۀ هدایت و پیشرفت (رشد ـ توسعۀ) قرآنی برای گذار به الگوی دین‌شناختی پیشرفت، پرداخت نظریۀ دین‌شناختی اندیشۀ پیشرفت (رشد ـ توسعه)، و بر بنیان آن، پردازش نظریة دولت دینی (با کانونیت فلسفۀ هنجارین تعلیم و تربیت)، و در راستای آن پرداخت اندیشة مبنای ترقی (حکمت جامع)، به‌مثابة بنیان معرفت‌شناختی بازسامانی معارف درون‌دینی در برآورد مقایسه‌ای با دیگر عرصه‌های اندیشة بشری

2- گذار از اندیشه جامع‌نگر دین‌شناختی رشد به گفتمان ملی تحقیق و توسعۀ مدنیت معاصر دینی و نظام جمهوری اسلامی و در این راستا گذار به حوزة مطالعات قرآنی راهبردي و مشاركت در عرصة تحقيق و توسعۀ كلان نظام جمهوري اسلامي و در اين راستا اهتمام به پژوهش‌هاي كاربردي ـ توسعه‌اي

3ـ پرداخت بنیان حِکمی گفتمان مدیریت راهبردي و دولت دینی

4- رویکرد به بازپردازی بنیان معرفت‌شناختی الگوی ایرانی ـ اسلامی رشد ـ توسعه

5ـ گذار از گفتمان مبناي فكر ترقي تا گفتمان ملی تحقیق و توسعة دین‌شناختی تا دکترین تحقیق و توسعة ملی نظام جمهوری اسلامی به‌مثابۀ مستند چشم‌انداز توسعه

6- رویکرد به بازپرداخت نقشۀ جامع علم یا الگوی جامع تولید ملی دانش رشد ـ توسعه، در چهار سرفصل نگاشت ادراکی، نگاشت نهادی، نگاشت دانشی و نگاشت تحقیق و توسعه‌ای، به‌مثابۀ رکن اول نظریۀ جمهوری اسلامی و در راستای آن رویکرد به بازخوانی نقشۀ جامع توسعه‌ای اندیشه و دانش دینی و در کانون آن، نقشۀ جامع اندیشه و دانش قرآنی

7- رویکرد به بازپرداخت نقشۀ جامع علمی یا الگوی جامع‌نگر تحقیق و توسعۀ دانش‌بنیان، به‌مثابۀ رکن دوم نظریۀ جمهوری اسلامی

8- اهتمام به پژوهش سامانه‌ای آموزه‌های دین با رویکرد پردازش اندیشه رشد ـ توسعه، با تأکید بر سه گرایش پژوهش‌های تفسیری ترتیبی، تنزیلی و موضوعی قرآن کریم و سنت اهل‌البیت و دراین راستا راهبري پژوهش‌هاي راهبردي در عرصة اقتضائات و نيازها و تقاضاهاي انسان و زندگي معاصر و نظام جمهوري اسلامي، در راستای نقشه جامع و نظام کلان ادراکی دانش دین‌شناختی رشد (تفقه دردین) با محوریت نظام جامع پژوهش تفسيري (تنزيلي، ترتيبي و موضوعي) تا الگوي جامع دین‌شناخت پيشرفت، نظرية جامع دولت ديني و راهبري پژوهش‌هاي راهبردي در عرصة اقتضائات و نيازها و تقاضاهاي انسان و زندگي معاصر و نظام جمهوري اسلامي، در راستای نقشه جامع و نظام کلان ادراکی دانش قرآني (تفقه دردین) با محوریت نظام جامع پژوهش تفسيري (تنزيلي، ترتيبي و موضوعي) تا الگوي جامع قرآني پيشرفت، نظرية جامع دولت ديني و مشارکت در فرایند پردازش نظام تحقیق و توسعه ملی و تعامل با فضای بین الملل جهان اسلام و از جمله: مشارکت در فرایند تحقیق و توسعة ملی با مستندسازی پژوهش قرآنی (قرآن‌شناختی) این فرایند

9- اهتمام به بازخوانی نظام ملی آموزش (رشته‌ها و دروس) و نظام تحقیقات راهبردی بر بنیان مبانی معرفت‌شناختی اندیشۀ رشد ـ توسعه، در دادوستد اندیشه‌ای با سامانۀ معارف بیرون‌دینی به مدد کوشایی در جریان‌بخشی نظام‌وارة اندیشة قرآنی در نظام علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد بسط سامانة مستند دانشي نظام مزبور در نظام جامع رشته‌ها و دروس علوم انسانی و دیگر علوم وابسته و در این راستا  اهتمام به بسط مطالعات ميان‌رشته‌اي به ويژه جریان بخشی اندیشۀ قرآنی در عرصۀ علوم انساني و هنر و شكل‌دهي به فرايند توليد علوم انساني و هنر قرآن‌بنياد

10ـ اهتمام به بسط مرزهای اندیشه و دانش دین‌شناختی رشد-  توسعه در فضای الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از جمله به مدد تكاپوي نظريه‌پردازي ـ كرسي‌هاي علمي و ترويجي ـ و آزاداندیشی، در راستای نظام کلان مأموریت حوزۀ پژوهش

11- مشارکت در فرایند پردازش نظام تحقیق و توسعه ملی و تعامل با فضای بین الملل جهان اسلام و از جمله: مشارکت در فرایند تحقیق و توسعة ملی با مستندسازی پژوهش قرآنی (قرآن‌شناختی) این فرایند

12- اهتمام به بازخوانی اندیشه امامت علوی از چشم‌انداز اندیشه مدیریت راهبردی رشد ـ توسعه

13- گذار به پردازش مکتب دین‌شناختی هنر درراستای الگوی دین‌شناختی رشد

14- اهتمام به بازخوانی اندیشۀ گذار تمدنی به انسان و زندگی معاصر

15ـ ایجاد و فراوری نهاد ملی اندیشه و تربیت قرآنی (در سه عرصة نظام پژوهش، آموزش و تحقیقات) تا نهاد پیشاهنگ دانش و علوم انسانی درونزای مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی و در همین راستا اهتمام به جهت بخشی پژوهش محوری نظام آموزش در تعامل با حوزۀ آموزش “نهاد اندیشه ودانش رشد- توسعه» از جمله به مدد گذار به پرداخت نظام جامع رشته‌ها ودروس انديشه و دانش قرآني و نیز هدايت نظام تحقيقات پايان‌نامه‌اي تحصيلات تكميلي و دکتری

16ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی ـ سامانۀ مدیریت اطلاعات و ارتباطات ملی ـ و مرکز اسناد و مدارک مطالعات و پژوهش‌های

میان‌رشته‌ای دین و توسعه

17ـ حضور مولد و پیشاهنگ در عرصة اندیشه و پژوهش ملی و بین‌الملل قرآنی و  ايفاي نقش «نهاد» پيشاهنگ و گذار به مرتبة شايستة راهبری انديشه و پژوهش قرآني در نظام ملي تحقيقات، علوم و فناوري و از این مجرا ارتقای رتبۀ عملکرد کمی پژوهشی “نهاد دانشی رشد- توسعه» در راستای ارتقای کیفی پیش بینی شده نظام مأموریت و بر اساس شاخصه‌های نظارت و ارزیابی وزارت متبوع

دو فصل عمومی مأموریت مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، پردازش «نقشۀ جامع علم» و پردازش «نقشۀ جامع علمی»، به‌مثابۀ دو رکن مبنای نظریۀ جمهوری اسلامی از چشم‌انداز مدیریت آینده است.

شاخصه های ماموریتی یاد شده مضرب شاخصه های تعیین شده وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار می­گیرد.و ارزشیابی نهاد ملی پژوهش بر اساس این ضریب انجام می­پذیرد.

هویت و تشخص نهاد مزبور و پژوهشگران این فرایند تحقیقاتی بر اساس همین اصول معین می­شود. هویت مزبور در سند چشم­انداز سازمان و در تعامل با وضعیت موجود سازمان به عنوان نقطه متداوم شروع سازمان منعکس می­شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.