نشست بازخوانی سند برنامه ریزی راهبردی توسعة آموزش عالی هنر

نشست اندیشۀ دین شناخت پیشرفت

نشست سوم اندیشۀ دین شناخت پیشرفت؛ تاریخ برگزاری 92/5/28

نشست دوم کارگاه پژوهشی «با عاشورا در سه عرصه تغییر» در تاریخ 92/4/6

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.