بینایی و دیدار سرشار

«زیارت عاشورا»، فصلی از «طریقت علوی حکمت و خرد» دیدار و پیوستگی شهودی با سنت زیستی عاشورا، جنس عاشورایی زیستن و گذار بینش و شناخت و شعور از موقعیت زمانی (عاشورایی) ـ مکانی (کربلایی) راهبری شده بر مدار سنت نبوی ـ علوی است.

«زیارت» یعنی دیدار، یعنی شهود و حضور عینیت آرمان رشد با همه ظرفیت فکری، روحی و رفتاری و وسعت همه رابطه های فرهنگی ـ اجتماعی، یعنی لب لباب حکمت دینی و نظریه دینی معرفت. کتاب «بینایی و دیدار سرشار»، کتاب پنجم از «مجموعه عرفان و هنر»، شکل گرفته در سه گفتار است:

1- گفتار اول: جریان سلوک و دیدار تا آرمان رشد

2- گفتار دوم: طریقت «دانایی، معنا، موقعیت»

3- گفتار سوم: طریقت هنر، اندیشه هنر

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.